The Ides of March

 Op 15 maart van het jaar 44 voor Christus werd Julius Caesar vermoord door een groep Romeinse politici. Caesar was een populaire legerleider in de Romeinse Republiek en hij zinspeelde op alleenheerschappij. De Romeinse senatoren zagen hem als een risico dus moest hij dood. Meerdere malen was hem gewaarschuwd dat hij moest waken voor de vijftiende maart, die Idus Martae werd genoemd. Of, zoals Shakespeare het eeuwen later neerschreef: “Beware the Ides of March”.

Op 6 mei van het jaar 2002 na Christus is Pim Fortuyn neergeschoten op de parkeerplaats van het Mediapark in Hilversum. Nog geen twee weken later zou hij verkozen worden tot minister-president van Nederland, een positie die hij waarschijnlijk met succes verder zou hebben uitgebouwd. Hij zinspeelde op een toekomst als alleenheerser. Meerdere malen is hij gewaarschuwd voor de Ides of March en hij hield sterk rekening met een plotselinge dood. Beveiliging heeft hij echter nooit gekregen, waardoor de dierenrechtenactivist Volkert van der Graaf de kans kreeg om hem met kogels te doorzeven.

De vraag in hoeverre de moordenaar alleen of in opdracht heeft gehandeld is niet te beantwoorden. Het is ook niet te zeggen of Balthasar Gerards, de moordenaar van Willem van Oranje, oervader van de Nederlanden, alleen heeft gehandeld of niet. Heerser Philips II had de rebellenleider kort voor het schietincident vogelvrij verklaard en een grote geldsom beloofd aan wie hem zou vermoorden. Balthasar Gerards heeft aan deze oproep gehoor gegeven, maar hij heeft de geldsom nooit in ontvangst genomen. Wie heeft Willem van Oranje dan vermoord: Balthasar Gerards of Philips II?

Uit de feiten rond de moord op Pim Fortuyn hebben vele intelligente mensen geconcludeerd dat er ‘meer achter zat’. Er is door cineast Theo van Gogh zelfs een film over gemaakt, 06/05: zijn laatste film. Deze blog is niet bedoeld om te bewijzen dat er ‘meer achter zat’, want dat is iets wat iedereen voor zichzelf uitmaakt. Uiteindelijk zijn er geen feiten, alleen perspectieven.

Vandaag is het 15 maart 2017, the Ides of March. Het is 15 jaar geleden dat Pim Fortuyn is vermoord; de man die zijn leven nam is al enkele jaren terug op vrije voeten. Vandaag is het ook een Feest voor de Democratie, omdat de Nederlanders mogen stemmen op hun favoriete lijsttrekker. Laat ons dan kijken naar de lijsttrekkers van D66, GroenLinks, CDA, PvdA, SP en VVD, als zij, nog in shock en totaal verrast, deze aanslag op de democratie in de meest sterke bewoordingen veroordelen.

Advertenties

Nog iets over complotisme

In de vorige blog betoogde ik dat een logisch denkend mens er moeilijk tussenuit kan komen dat de Bilderberg conferentie relevant is voor de wereldpolitiek en dat Willem-Alexander machtiger is dan de Tweede Kamer. Nu moet gezegd worden dat een logisch denkende complotist een belangrijke afweging moet maken in zijn opvattingen en dus in de manier hoe hij omgaat met zijn waarheid. De afweging is de vraag of de wereldtop menselijk danwel niet-menselijk is.

Complotisten gaan ervan uit dat er een Nieuwe Wereldorde (NWO) wordt voorbereid en ingevoerd door een selecte groep van de machtigste mannen op aarde. Zij streven wereldheerschappij na waarin de rest van de wereldbevolking hen als slaaf dient. Terrorisme, oorlogen, het klimaat, het internet, de media en de financiële markten zijn onderworpen aan hun wil en staan in dienst van het grote project van de Nieuwe Wereldorde. Complotisten zien deze waarheid en proberen zo veel mogelijk mensen wakker te schudden, zodat ze hier samen tegen in verzet kunnen komen om de schijnbaar onvermijdelijke Nieuwe Wereldorde af te wenden.

Als de wereldtop -laten we ze voor het gemak de Illuminati noemen- menselijk is, dan heeft dit enkele belangrijke consequenties. De belangrijkste is dat ze niet in de toekomst kunnen kijken. De plannen liggen misschien klaar, het is allerminst zeker of ze ook daadwerkelijk gehaald gaan worden. Bovendien kunnen ze fouten maken, sterker nog, als ze menselijk zijn dan maken ze voortdurend fouten en dan moeten ze hun masterscenario’s dus voortdurend aanpassen aan de realiteit. Iets anders is dat de menselijke Illuminati zelf ook zullen sterven, en dat ze na een bepaalde tijd misschien zoiets hebben van “Waar ben ik nou eigenlijk helemaal mee bezig?” Dit komt voor bij de rijkste en machtigste mensen als ze een bepaalde leeftijd hebben bereikt dus waarom niet bij de menselijke Illuminati. Bovendien heeft de menselijke Illuminatus maar 24 uur per dag en heeft hij minstens zes uur slaap nodig. De hoeveelheid informatie die hij kan verwerken, op basis waarvan hij het lot van de wereld kan sturen, is dus maar zeer beperkt. Verder is het goed mogelijk en zelfs te verwachten dat er onenigheid ontstaat tussen de menselijke Illuminati, waardoor de Nieuwe Wereldorde in de soep belant. Het is al vaak gebeurd. Tot slot zou de menselijke Illuminatus kinderen kunnen hebben, iets wat in elk geval geldt voor de Rothschild familie, waarmee vergifting door chemtrails pertinent is uitgesloten. De baas van Monsanto, een handelaar in genetisch gemodificeerde zaden die een belangrijke rol speelt in complottheorieën (en bijna werd overgenomen), reageerde op milieuorganisaties dat hij zelf drie kinderen heeft. De meeste complotisten vonden dat een afgezaagd en onbevredigend antwoord. Ik niet.

De andere optie is dat we door niet-menselijke Illuminati worden bestuurd. Zij zouden dan afkomstig kunnen zijn uit het binnenste der aarde of van andere planeten en ze zouden oorspronkelijk reptielachtigen kunnen zijn die zich enkel als mens vermommen om ons te misleiden. In dat geval zou het inderdaad mogelijk kunnen zijn dat de Illuminati almachtig en alwetend zijn en dat de bovenstaande bedenkingen niet op hen van toepassing zijn. Wat dan echter problematisch is, is de oproep tot verzet die complotisten meestal doen nadat ze de waarheid hebben geopenbaard. Verzet tegen wat? De onvermijdelijke Nieuwe Wereldorde? Dan is die toch niet onvermijdelijk meer? Als de Illuminati almachtig en alwetend zijn dan zijn ze feitelijk een equivalent van de Griekse goden op de berg Olympus. Als er iets is dat de Grieken ons hebben geleerd dan is het dat je niet tegen de goden in verzet moet komen, omdat dit onvermijdelijk slecht uitpakt voor jezelf. Als je met drie miljoen mensen in verzet komt tegen de goden dan pakt het onvermijdelijk slecht uit voor die drie miljoen mensen. Als je inderdaad tot het inzicht bent gekomen dat de Illuminati almachtig en alwetend zijn dan is het beste wat je kunt doen iets waardevols verbranden in de hoop dat uw offer de goden welgezind zal zijn.

Over complotisme

conspiracy-640_s640x427

Credo ut intelligam: ik geloof zodat ik kan begrijpen. In andere woorden: een overtuiging komt niet tot stand door bewijzen, maar eerst is er de overtuiging en dan pas ziet men bewijzen. Dit is een essentiële uitspraak die door een middeleeuwer is gedaan over God, maar die ook kan gaan over andere geloofssystemen. Kenmerkend aan een geloofssysteem is dat observaties die ingaan tegen het systeem door de gelovige niet worden verwerkt. Wetenschappelijke observaties die indruisen tegen de Bijbelse waarheid werden (en worden) door christenen niet verwerkt, mensen die deze observaties verkondigden werden als ketter weggezet. Observaties die erop wijzen dat de Westerse wereld in essentie niet democratisch is worden door gelovigen niet verwerkt en verkondigers van observaties die indruisen tegen de democratie worden als complotdenkers weggezet. Vandaag ga ik complotisme bespreken.

Laat ik beginnen met stellen dat er complottheorieën zijn die worden geaccepteerd. Dat Joden in Duitse werkkampen stelselmatig werden vermoord, dat er een Amerikaans overheidsorgaan is dat tot doel heeft alle digitale informatie op te slaan en doorzoekbaar te maken, dat alle wielrenners doping gebruiken en dat clerici op grote schaal kinderen misbruiken zijn complottheorieën die uiteindelijk geaccepteerd zijn. Hoewel onthullingen meestal aan de basis lagen van de acceptatie is het geloof dat deze feiten waar kunnen zijn dat er voor heeft gezorgd dat het geaccepteerd is: in alle gevallen was ‘bewijs’ ruimschoots voorhanden voordat de feiten het stadium van complottheorie hebben overstegen.

Laat ik dan nu twee uitspraken doen die indruisen tegen de democratie: “Wat op de Bilderberg conferentie wordt besproken is relevant voor de wereldpolitiek” en “De Koning is machtiger dan de Tweede Kamer”. Het is waarschijnlijk dat u als gelovige van het systeem van democratie deze uitspraken verwerpt, maar dat u al wel bekend bent met het ‘bewijs’ voor deze uitspraken.

De Bilderberg Conferentie

Dat de Bilderberg Conferentie relevant is voor de wereldpolitiek is een logische gevolgtrekking uit feiten die algemeen bekend zijn. Er wordt jaarlijks een evenement georganiseerd waarvoor een selectie van 120 tot 150 mensen worden uitgenodigd die de eindverantwoordelijkheid hebben over bedrijven, overheden en publieke organisaties die relevant zijn in voornamelijk de EU en de VS. De onderwerpen die worden besproken zijn relevant, er wordt geen verslaggeving gedaan en aanwezigen worden geacht te zwijgen over de inhoud van de conferentie, eventueel met uitzondering van hun eigen inbreng. De lijst met onderwerpen en de lijst met aanwezigen wordt door de organisatie zelf bekendgemaakt op de officiele website: www.bilderbergmeetings.org. Het is dus niet onlogisch dat er buitenstaanders zijn die hiervan zeggen: “Wat op de Bilderberg Conferentie wordt besproken is relevant voor de wereldpolitiek” en deze mensen hebben de vrijheid zich hierover te uiten in blogs en in filmpjes, wat dan ook veelvuldig gebeurt. Er hoeft dus, kortom, niets bewezen te worden om de bovengenoemde uitspraak aannemelijk te maken. Er is geen doofpot of campagne die moet verhullen dat Bilderberg relevant is. Daarom is deze video hieronder erg leuk om te zien. Een Britse politicus geeft een uitgebreid antwoord op een vraag over de Bilderberg conferentie voor een immer jolige House of Commons. De Bilderberger heeft de lachers op zijn hand als hij de relevantie van Bilderberg voor de wereldpolitiek en de intransparantie uitgebreid bespreekt, terwijl de vraagsteller als complotdenker moet afdruipen.

 

De Koning

Willem-Alexander, kleinzoon van de oprichter van de Bilderberg Conferentie, ondertekent persoonlijk iedere wet die van kracht is in Nederland. Hij is voorzitter van de Raad van State, het hoogste bestuursorgaan van Nederland. Hij benoemt de Commissarissen van de Koning van alle provincies en alle burgemeesters van alle steden in Nederland. Hij heeft hoge militaire rangen in alle vier de krijgsmachtdelen, hij spreekt wekelijks met de minister-president en met Nederlandse bedrijven en organisaties. Hij reist met bedrijven en organisaties naar andere landen om te spreken met regeringsleiders en bedrijfsleiders. Hij heeft talloze functies bij wetenschappelijke, economische, culturele, religieuze, militaire en adelijke organisaties en reikt prijzen uit. Hij kan naar eigen inzicht Nederlanders onderscheiden met onderscheidingen van diverse groottes en heeft zelf talloze onderscheidingen van talloze internationale ordes. Op internationaal vlak voert of voerde hij beleid met betrekking tot de Olympische Spelen en binnen de Verenigde Naties op het gebied van water. Tot slot spreekt hij op Prinsjesdag jaarlijks het beleid uit van de regering, dat natuurlijk op zuiver democratische wijze tot stand is gekomen.

De bovengenoemde feiten komen grotendeels van de Wikipediapagina getiteld “Willem-Alexander der Nederlanden”, en kunnen dus geacht worden bekend te zijn. Toch zijn er weinig mensen die de uitspraak “De Koning is machtiger dan de Tweede Kamer” beamen. Voor een deel wordt aangevoerd dat het gaat om ceremoniële en symbolische functies. Maar waarom zouden ceremoniële handelingen niet werkelijk zijn? Het zetten van een handtekening onder huur- of arbeidscontract is toch ook niets meer dan ceremonie? Waarom zou dat werkelijker zijn dan het zetten van een handtekening onder een wet?  Nederland is officieel een monarchie. Het feit dat dit feit weerzin oproept heeft alles te maken met geloof in het democratische systeem, en weinig met het al dan niet ontbreken van feiten. Credo ut intelligam.

Het Christendom als Romeins Complot

Sinds de dood van God (Nietzsche, 1882) hebben critici van het christendom zich vooral bezig gehouden met biologische argumenten. Door de evolutietheorie is God niet meer nodig om de natuur te verklaren. De niet-gelovige heeft hiermee een antwoord in handen op de vraag hoe de wereld is ontstaan, maar heeft nog geen antwoord op de vraag hoe het christendom is ontstaan. Wanneer deze vraag kritisch wordt onderzocht en wonderen worden uitgesloten blijft er nog slechts één conclusie over: het christendom is een Romeins complot.

De evangeliën uit de Bijbel zijn allemaal vermoedelijk geschreven tussen het jaar 60 en het jaar 100 CE, twee tot drie generaties na de figuur Jezus. Het zijn geen ooggetuigenverslagen. De canonieke evangeliën zijn bovendien verspreid door het Romeinse Rijk verschenen: in het huidige Italië, Syrië, Turkije en Griekenland. Hiermee wordt de authenticiteit van het christendom terecht aangevallen, maar het roept ook nieuwe vragen op. De vraag die de niet-gelovige zich moet stellen is: waar komen deze teksten in godsnaam vandaan?!

Uit onwetendheid wordt het evangelie op één hoop gegooid met mythologie. Het Jeruzalem van het jaar 0 is echter geen galaxy far far away. Doorgaans hebben mythologische figuren nooit een plaats- en tijdsaanduiding, laat staan tientallen referenties van derden. Mohammed, Siddhartha of Jozeph Smith waren geen mythologische figuren in die zin dat ze geen bovennatuurlijke wonderen verrichtten behalve misschien geheime gesprekjes met een god of een engel.

Jezus Christus is geboren in de regeerperiode van Augustus. Na de militaire coup van Julius Caesar was diens opvolger Augustus de eerste keizer van het Romeinse Rijk geworden. Het was een relatief lange periode van rust en vrede, de zogenoemde Pax Romana. Augustus maakte een administratieve inhaalslag. Jozef en Maria reisden van Nazareth naar Bethlehem omwille van een algemene volkstelling. Deze volkstelling was nodig voor de omstreden grootschalige belastinghervorming die Augustus ging doorvoeren.

Om zijn directe belasting door te voeren moest Augustus korte metten maken met tollenaars. Tollenaars waren privépersonen die indirect belasting oogsten voor de Romeinen en voor zichzelf. Daarnaast moest hij een oplossing bedenken voor het probleem van de Joden. De Joodse geestelijkheid van onder meer Farizeeërs was een probleem, omdat het zich juridisch boven de Romeinse wet plaatste. Om een eeuwigdurend, stabiel keizerrijk te waarborgen moest er een nieuwe religie worden ontworpen en succesvol worden geïmplementeerd.

Wel, dat is gelukt. In het jaar 70 is de Joodse tempel verwoest, waarmee de Joodse religie in een klap thuisloos is geworden. Rond diezelfde tijd verschenen er verspreid door het Romeinse rijk verslagen van een figuur die zich (net als Augustus) Zoon van God noemde. Nadat deze figuur uit de dood was opgestaan had hij tegen zijn volgelingen gezegd dat ze ‘het evangelie’ nog even moesten verzwijgen. Twee generaties later ontstond er een religie die toegankelijk was voor Joden zowel als niet-Joden.

Augustus was naast politiek ook religieus leider. Hij was de hogepriester van de godentempel, getiteld Pontifex. Militair-politiek is het West-Romeinse Rijk gevallen na de ‘invallen van de barbaren’. Religieus-politiek is het Romeinse Rijk nooit gevallen. Het polytheïstische godenrijk is langzaam overgenomen door het christendom. Pasgeboren kinderen worden geregistreerd bij de Kerk door de doop en de tienden vormen de basis van het kerkelijke belastingstelsel. De officiële taal is na al die eeuwen nog altijd het Latijn, de hoofdstad is nog altijd Rome en de titel van het hoogste ambt in het eeuwigdurende Romeinse keizerrijk, oftewel de Katholieke Kerk, is nog altijd Pontifex. @Pontifex op Twitter.