erwt Gender, de introductie

erwt Gender is de autoriteit op het vlak van gender, identiteit en seksualiteit in het Nederlandse taalgebied. Dit doet erwt Gender, een financieel onafhankelijk onderdeel van erwt.org, door proactief een Nederlandstalige lexicon van de genderspectra te beschrijven waarin de premisses, axiomas en definities van het debat worden beschreven. Bijdragen aan en kritiek op deze lexicon wordt aangemoedigd, dit kan als reactie op één van de blogs of links naar blogs of als e-mail naar erwt@alumni.com.

In tegenstelling tot de rest van erwt.org is erwt Gender niet gericht op het versimpelen van de materie die wordt besproken, maar op het compliceren ervan. Dit betekent dat erwt Gender een leeswijzer heeft om ongeschoold publiek te beschermen, zoals gewelddadige of pornografische films een kijkwijzer hebben die te jong publiek beschermt tegen de schadelijke inhoud ervan. De leeswijzer voor erwt Gender schrijft voor dat lezers minimaal één jaar wetenschappelijk onderwijs hebben gevolgd aan een faculteit die zich bezighoudt met de menselijke geest (filosofie, sociologie, psychologie, communicatiewetenschappen, enz). In die zin vormt erwt Gender een sub-segment van het bredere erwt Academics.

Wellicht riekt dit naar exclusiviteit, alsof de vraagstukken die in dit debat naar voren treden enkel betrekking zouden hebben op mensen met een universitaire opleiding. Deze misvatting is het gevolg van het feit dat genderdebatten vaak vertrekken vanuit de individuele ervaring en gericht zijn op verandering in sociale omgang, de wet of openbare symbolen (zoals aanduidingen op toiletten). Het unieke van erwt Gender is dat het noch vertrekt vanuit ervaring, noch maatschappelijke verandering beoogt. Dit platform beperkt zich tot de theoretische genderwereld zonder aanspraken te maken op de alledaagse realiteit. Hier staat eerst en vooral de filosofie centraal: het stellen van vragen primeert boven het geven van antwoorden. De lezer bedrijft hier de filosofie met gender, zonder zich te laten beperken door persoonlijke perikelen of maatschappelijke sentimenten.

Hiernaast zijn er nog een aantal speerpunten van erwt Gender die bij elkaar de doelstellingen en de beperkingen van dit platform helder beschrijven:

  1. erwt Gender is apolitiek. Het is descriptief en niet prescriptief. Vruchtbare, onderbouwde kritiek richt zich op een onjuiste weergave van de termen of (nog liever) op onjuiste logische denkstappen die hier worden gezet, vertrekkende vanuit de basistermen die spreken over gender mogelijk maken. Kritiek dat de hier besproken termen niet samenvallen met deze of gene poltieke agenda wordt genegeerd.
  2. erwt Gender verzet zich tegen drogredenen in het algemeen en de ad hominem in het bijzonder. Het genderdebat is ontstaan vanuit de persoonlijke ervaringen van individuen en de pogingen om deze ervaringen in woorden om te zetten om zo de maatschappij te veranderen. erwt Gender kan nuttig zijn omdat het helpt met het verwoorden van concepten, tegelijkertijd kan het zich ook tegen ervaringsdeskundigen keren juist omdat de aangedragen concepten worden geactualiseerd.
  3. erwt Gender houdt zich (voorlopig) enkel bezig met genderspectra en identiteiten in de offline wereld. Het conceptuele universum dat hier wordt betreden is slechts een fractie van alle mogelijke conceptuele universa als we virtuele identiteiten meerekenen. Dat dit tot de ambities van erwt Gender zou behoren wordt hier bevestigd noch ontkend, wel moet er op dit moment benadrukt worden dat erwt Gender voorlopig alleen de offline wereld behandelt.

Meer lezen?

Advertenties

F.A.Q.

Wat is erwt.org?
erwt.org is een programma dat tot doel heeft om de ideeënwereld van één individu systematisch in kaart te brengen. Het programma zelf is de mappenstructuur die allegorisch toegankelijk is via de punt in erwt.org. erwt.org is ook de naam van het netwerk dat de toegang tot de mappenstructuur mogelijk maakt via diverse platformen en is dus niet beperkt tot het domeinnaam. Blogs of andere teksten die via deze of andere platformen worden gepubliceerd zijn een weerslag van de bestanden in het programma. Gebruikers kunnen erwt.org of delen daarvan naar eigen inzicht gebruiken, mits ze daarbij de gebruiksvoorwaarden in acht nemen.

Wat is The erwt Group?
The erwt Group is het lichaam dat erwt.org onderhoudt en waarborgt. De twee belangrijkste beleidsdomeinen van The erwt Group zijn ICT en Recht. Daarnaast legt het zich toe op communicatie met gebruikers van erwt.org. Alle uitingen op erwt.org vallen onder The erwt Group. The erwt Group communiceert niet over haar bezetting, leden, partners of andere natuurlijke personen waaraan het verwant is. Iedere suggestie die dit tegenspreekt is fictie. The erwt Group heeft geen rechtspersoonlijkheid in territoriale zin. Indien dit wenselijk is om haar doelen te kunnen verwezenlijken dan is het mogelijk dat The erwt Group zich statutair vestigt in een jurisdictie die aansluit bij haar beginselen.

Wat is de erwt-cloud?
De erwt-cloud is een verwijzing naar het programma zelf in de huidige verschijningsvorm. Deze is toegankelijk via https://mega.nz/#F!WvhQHYSY!WCunU69cqCoEm6B5D6B3FQ en wordt beheerd door Mega Limited, statutair gevestigd te Auckland, Nieuw-Zeeland. Mega garandeert een versleutelde toegang voor alle gebruikers en daarmee ook voor de gebruikers van erwt.org. The erwt Group volgt deze aanname totdat het tegendeel bewezen is.

Wie is Pisum Sativum?
Pisum Sativum is de titel van de algemeen directeur en de voorzitter van de raad van bestuur van The erwt Group. Hij of zij draagt de eindverantwoordelijkheid van The erwt Group en schrijft alle blogs en andere teksten die gaan over de werking van erwt.org. Deze zijn in de erwt-cloud terug te vinden in de map /*META.

Wat is de CC?
De CC staat voor de Content Creator. Hiermee verwijst The erwt Group naar het individu dat alle blogs schrijft die niet gaan over de werking van erwt.org.

Wie is erwt?
erwt is een titel die zowel de Pisum Sativum als de CC mag voeren.

Waarom erwt en niet bijvoorbeeld peke of witloof?
The erwt Group laat zich niet uit over het woord ‘erwt’ om associaties van gebruikers niet te sturen.

Wat is het forum?
Het forum is gewoon een forum.

Welke platformen maken deel uit van erwt.org?
De volgende URLs* verwijzen naar platformen die vallen onder erwt.org:

Indien één van deze domeinen ontoegankelijk wordt door toedoen van de dienst waar het onder valt (censuur) of door nalatigheid (hack) of om andere, bijvoorbeeld technische redenen, dan zal hier via de andere platformen over gecommuniceerd worden. Zo blijft de erwt-cloud altijd toegankelijk.

*Deze lijst wordt regelmatig ververst

Waarom doen jullie zo moeilijk?
Als u na het lezen van deze FAQ het gevoel heeft niet veel wijzer te zijn geworden over deze website dan is dat goed te begrijpen. Een troost kan zijn dat u zeker niet de enige zult zijn. Als u liever een weblog leest die beter past bij uw niveau dan verwijzen we u door naar www.buzzfeed.com.

Is het niet een beetje tegenstrijdig dat jullie beweren iemand volledig in kaart te brengen en tegelijkertijd proberen diens identiteit te verbergen? Of dat jullie enerzijds beweren auteursrechtvrij te zijn maar anderzijds ik weet niet hoeveel waarborgen hebben ingebouwd?
Ja, dat is tegenstrijdig. Zo zijn er vele dingen tegenstrijdig. Niet alles is wat het op het eerste gezicht lijkt, of misschien is alles juist wat het niet lijkt te zijn. Dat Apple-gebruikers creatief zijn bijvoorbeeld, of dat Google niet slecht is. Dat de Katholieke Kerk armoede voorstaat, of dat Belgen dom zijn. Dat juristen rechtvaardigheid nastreven of dat psychologen goed bij hun hoofd zijn. Dat arme mensen doen alsof ze rijk zijn en andersom. Paradox is het sleutelwoord. Welkom op erwt.org.

Mededeling omtrent het overlijden van woensdag.bloggertje.nl

4 december 2015

Geachte gebruiker van erwt.org,

Het is niet onze gewoonte om ons direct tot u te richten, maar hetgene waarover wij u nu gaan informeren heeft een dusdanig groot effect op onze beoogde doelstellingen dat we niet anders kunnen. erwt.org houdt zich bezig met het systematisch in kaart brengen van de ideëenwereld van één individuele user: de Content Creator (CC). Alle tekstbestanden van CC die wij verzamelen stellen wij kosteloos ter beschikking op erwt.org, ter lering en vermaak van u, de gebruiker. Hiertoe hebben wij beschikking over een aantal bronnen op diverse services en devices. Eén van onze belangrijkste bronnen was woensdag.bloggertje.nl, een weblog die in gebruik was tussen 2010 en 2015 en waar bijna 200 blogs op zijn gepubliceerd. Ongetwijfeld zijn er velen onder u die bekend zijn met deze website en die deze website in het verleden bezocht hebben. Met spijt moeten we u melden dat de website is overleden.

Woensdag.bloggertje.nl was de URL van gebruiker ‘woendag’ en dienst ‘bloggertje.nl’. De website stond op de server met het IP 159.253.5.38, dat toebehoort aan Denkers-ICT B.V. Het nimmer sluimerende toeval wil dat dit datacentrum in dezelfde stad gevestigd is als de thuisstad van CC. Wij hebben contact opgenomen met het bedrijf, dat op dat moment bij een wedstrijd van Go Ahead Eagles was. Het bedrijf liet ons weten dat zijn serverruimte gehuurd wordt door Versio.nl, die ons in een chatsessie doorverwees naar TransIP. Wij hebben hierop besloten onze zoektocht te staken en we beschouwen woensdag.bloggertje.nl vanaf nu als verloren.

Dit is helaas niet de eerste keer dat we geconfronteerd worden met een service die ophoudt te bestaan en zonder opgaaf van redenen waardevolle blogs vernietigt. In 2011 is er een einde gekomen aan MSN spaces van Microsoft (spaces.msn.com). Als tuurke91 heeft CC hierop ook vele blogs gepubliceerd, die toegankelijk waren voor contacten in het msn-netwerk van de user. Zowel de kleine onafhankelijke dienst bloggertje.nl, als de dienst van Microsoft hebben minder dan tien jaar bestaan. Bij beeïndiging van de diensten zijn alle data van de users verloren gegaan. Omdat de users akkoord zijn gegaan met de gebruiksvoorwaarden hebben zij geen enkel recht op compensatie in welke vorm dan ook.

Het internet heeft enkele paradoxale eigenschappen. Eén daarvan is dat het tegelijkertijd zowel zeer vergankelijk als onvergankelijk is. Data die bewaard worden op grote servers kunnen in theorie eeuwig toegankelijk blijven, maar blijken in de praktijk snel verdwenen te zijn. Internetgebruikers stappen van de ene naar de andere dienst zonder zich om hun persoonlijke gegevens te bekommeren. MSN, Hyves, Schoolbank.nl, Myspace; het zijn voorbeelden van websites die ooit belangrijk waren voor de manier waarop we het internet gebruikten maar inmiddels in de marge zijn verdwenen. Tekst, foto’s, video’s en audiobestanden die door deze services werden bewaard zijn voor altijd weg.

Archive.org zet zich in om het internet van vandaag voor toekomstige generaties te bewaren. Er worden kopies gemaakt van statische webpagina’s, die vervolgens toegankelijk worden gemaakt voor mensen die van de dienst gebruikmaken. Woensdag.bloggertje.nl is vier keer ‘gefotografeerd’. Wij hebben deze kopies omgezet in PDF-bestanden en deze beschikbaar gesteld op erwt.org onder NEDERLANDS/Blogs/ woensdag.bloggertje.nl/The_Remains_of_woensdag.bloggertje.nl (1). Het zijn de laatste resten van de weblog die in de loop van haar bestaan vele woensdagen draagbaarder heeft gemaakt voor tientallen lezers. Opdat de vergankelijkheid van het internet niet lichtvaardig wordt opgevat.

 

Hoogachtend,

Namens de Raad van Bestuur,
De Commissie van Toezicht,
De diverse klankbordgroepen,
Het ICT-team,
Het juridisch adviesorgaan,

 

 

Pisum Sativum

Algemeen directeur The erwt Group

 

1) link naar de directory: https://mega.nz/#F!2BQRUbib!G6k7oGb0yi_uveC2fw9-GA 

erwt.org vindt editio.nl infantiel

logo-frontpage

De blog ‘Anne en Adolf’, die deel uitmaakt van de /fictie-map in de erwt-cloud, is enige tijd geleden ingediend voor de schrijfwedstrijd van Editio.nl. Deze relatief nieuwe site biedt schrijverscursussen aan en houdt een lijstje bij met de populairste Nederlandse auteurs. Daarnaast organiseert ze een schrijfwedstrijd waar ook bovengenoemde fictieblog is ingediend. De site wordt gesteund door een reeks schrijvers, het NRC en het boekenbal, waarvoor ze zelfs toegangskaartjes mag uitreiken.

De site is net als erwt.org een kind van wordpress.com, waar partners ‘Robot Media’ en ‘Sok Visueel Management’ een prachtig jasje voor hebben genaaid. Partner ‘Schrijven Magazine’ zal de cursussen wel verzorgen en de vierde en laatste partner is ‘The Legal Group’, een advocatengroep die waakt over intellectueel eigendom. Want wat blijkt? Artikel 8 van de algemene voorwaarden stelt dat “Alle rechten van intellectueel eigendom die verband houden met of voortvloeien uit de aan EDITIO verstrekte opdracht en/of de door EDITIO verrichte werkzaamheden berusten te allen tijde bij EDITIO.”

Dit komt goed uit, artikel 5 van de gebruiksvoorwaarden van erwt.org stelt immers “De schrijver is niet aansprakelijk voor tekstbestanden die deel uitmaken van erwt.org. Met inbegrip van maar niet beperkt tot economische, artistieke en morele aansprakelijkheid. De schrijver kan eventueel toelichting geven over de totstandkoming van blogs en andere tekstbestanden.”

Waar erwt.org content levert en er direct afstand van doet verzamelt editio.nl content en eist het intellectuele eigendom op. We vullen elkaar dus goed aan. Het is vooral met blogs als deze, waarin blasfemie van de heilige Anne Frank het risico van maatschappelijke onrust meebrengt, dat erwt.org blij is dat een andere instantie het intellectuele eigendom wil dragen. Het is een kinderachtig spelletje dat ze spelen daar bij Editio, maar wij spelen graag mee.