Erwt Gender: het Identificatiespectrum (Over de letters C, T en Z in het Genderalfabet)

non-binary-scale

Erwt Gender©

Spectra

  •  Geslachtsspectrum
  • Identificatiespectrum
  • Oriëntatiespectrum (komt nog)
  • Presentatiespectrum (komt nog)

Het identificatiespectrum gaat over de perceptie van een individu op zichzelf. Op de plaats waar ‘individu’ staat had ik ook ‘mens’ kunnen schrijven, maar in feite zijn beide categorieën niet goed. Het moeilijke van dit spectrum is dat het zich enkel en alleen bezighoudt met de geest die huist in een lichaam zonder daarbij het lichaam zelf in beschouwing te nemen. Als ik schrijf dat het gaat over de perceptie van een ‘mens’ dan sluit ik daarbij uit dat de geest die in het menselijke lichaam huist zichzelf identificeert als dier, stripfiguur, element of beroemdheid. Als ik daarentegen schrijf dat de geest in het lichaam een individu is, dan sluit ik uit dat er meerdere geesten huizen in hetzelfde lichaam. Dit is in feite de moeilijkste van de spectra die we gaan bespreken omdat het niet waarneembaar is. Vanaf nu zal deze blogserie bovendien afwijken van het politieke discours, om zich verder te ontwikkelen als filosofisch discours, zoals reeds in de introductie was aangegeven.

Een belangrijk verschil tussen het emancipatoire of politieke discours enerzijds en het filosofische discours anderzijds is het gebruik van het woord binair en diens antoniem non-binair. In het politieke discours is ‘non-binair’ het nieuwe front in een perpetuele emancipatiestrijd van een minderheid tegen een meerderheid. Non-binair kan dan gezien als worden als een nieuwe minderheid of stem, die na vrouwenemancipatie, homo-emancipatie en transgenderemancipatie een nieuwe minderheid onderscheidt die een stem behoeft. Anders dan transgenders, die een transitie maken van man naar vrouw of van vrouw naar man, onderscheiden non-binairen categorieën tussen beide uitersten. Iemand kan bijvoorbeeld 20 procent man en 80 procent vrouw zijn, of vier dagen per week vrouwelijker dan de andere dagen. Transgenders behoren in deze visie tot de meerderheid van aanhangers van het binaire gedachtegoed, terwijl non-binairen zich onderscheiden door een veelvoud aan genders te erkennen.

De emancipatiestrijd evolueert in het politieke discours, met als vast thema het afzetten tegen een dominante groep of norm. Bij vrouwenemancipatie is deze dominante norm de mannelijke norm, bij homoseksuelen is deze dominante norm de heteroseksuele norm (die mannen en vrouwen omvat), bij transgenderemancipatie is dit de cisgendernorm (die homo- en heteroseksuele mannen en vrouwen omvat) en bij non-binairen is dit de binaire norm (die homo- en heteroseksuele cisgender en transgender mannen en vrouwen omvat). Doordat non-binair enkel variaties op het genderthema erkent sluit het identificatievormen uit die zich buiten het conventionele genderspectrum bevinden. Het is om die reden dat erwt Gender© de betekenis van (non-)binair herschrijft, om op die manier identificatievormen te bespreken die buiten het politieke genderdiscours dreigen te vallen.

(De hierboven beschreven emancipatiestrijd van non-binairen is goed weergegeven op de Wikipediapagina “Discrimination against non-binary persons” )

Het Binaire Identificatiespectrum

Het binaire identificatiespectrum is het spectrum dat zich bezighoudt met het mannelijke en het vrouwelijke in alle denkbare conceptuele manifestaties daarvan. Een voordehand liggende manifestatie hiervan is die waarin een b.d.g.g.a. (zie: het Geslachtsspectrum) meisje zichzelf ziet als man. Vanaf dat moment is deze persoon binnen het identificatiespectrum een man. Ook als deze man zich blijft kleden en gedragen als vrouw is deze in het identificatiespectrum een man. Het identificatiespectrum houdt zich dus niet bezig met de interactie met de buitenwereld, maar alleen met de interactie tussen de geest en het wezenskenmerk van deze geest.

Hierbij moet ook worden vastgesteld dat het wezenskenmerk van de geest veranderlijk kan zijn. Dit is binnen het politieke discours een uiterst gevoelig onderwerp. Traditionele transgenders zullen zich fel verzetten tegen deze notie, omdat hiermee hun politieke verworvenheden worden bedreigd. Als de notie dat iemand die zich identificeert als vrouw, zich later (opnieuw) als man kan identificeren buiten de muren van de universiteiten postvat, dan zullen autoriteiten minder snel geneigd zijn genderdysforie medisch te erkennen. Terreinwinst van fluïde, post-gender activisten leidt op die manier tot verlies voor de traditionele transgender met een heldere, ondubbelzinnige genderidentiteit. Omdat erwt Gender© zich niet bezighoudt met de politieke dimensie van de genderaxioma’s en tegelijkertijd het volledige verhaal wil vertellen, zonder daarbij concepten of noties buiten beschouwing te laten, wordt genderidentiteit als een tijdelijke constructie postgevat. Deze tijdelijke constructie kan duren tot de fysieke dood van het lichaam waarin de geest huist, maar dit is geen noodzakelijkheid.

Het Non-binaire identiteitsspectrum

Het non-binaire identiteitsspectrum omvat alle vormen van identificatie die niet met de genderidentiteit te maken hebben. Een veelvoorkomende dimensie in dit spectrum is die van leeftijd. Deze types identificaties worden in medische discoursen zwakzinnigheid of mentale retardie genoemd. Een geest in het lichaam van een volwassene identificeert zich hierbij als een kind en heeft bijgevolg mentale capaciteiten die passen bij een kind. Denkpatronen die eigen zijn aan volwassenen kan deze persoon niet volgen, terwijl het bekwaam is in het volgen van denkpatronen die volwassenen zijn verleerd. Dit kan ook andersom optreden, waarbij een kind ‘vroeg volwassen’ is.

De lijst met non-binaire identiteiten is oneindig. Het volstaat om enkele ver uiteen liggende casussen puntsgewijs te benoemen, waarbinnen (en waarbuiten) een oneindige lijst identiteiten kan worden bedacht. Het is hierbij belangrijk om op te merken dat het niet gaat om de uiterlijke kenmerken van de voorbeelden. Deze vallen namelijk onder het presentatiespectrum. Het is onmogelijk om te ‘bewijzen’ dat iemand die zegt een hond te zijn, ook daadwerkelijk een hond is. Dit geldt voor alle identiteiten binnen het identificatiespectrum. Daarmee zou het identiteitsspectrum als geheel niet falsifieerbaar en dus niet wetenschappelijk moeten zijn volgens de definitie van Karl Popper. Toch wint het genderdebat aan terrein binnen de geesteswetenschappen van de Westerse wetenschap, met name aan de universiteit van Toronto, waar de afsluitende video zich situeert.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s